ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Βασική αρχή και δέσμευση της της Larammos Grit Ltd. αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η Εταιρεία για κάθε προϊόν που παράγει.

Για να πετύχει τα ανωτέρω η διοίκηση της Larammos Grit Ltd: 

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2000 το οποίο εφαρμόζει σε ολόκληρη την Εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.

Διασφαλίζει -όπου αυτό απαιτείται- τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων ή / και Διεργασιών καθώς και σε ότι αφορά το προϊόν. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη , αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της Εταιρείας.

Επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα καθώς και η ασφάλεια εγκαταστάσεων και προσωπικού.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί την ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών της για τα παραγόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης Larammos Grit Ltd αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια , επενδύει στον Άνθρωπο και σέβεται τον Πελάτη.

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας της Larammos Grit Ltd είναι το μόνο υπεύθυνο για όλα τα θέματα σχετικά με την Ποιότητα, το οποίο και ελέγχεται πλήρως και αποκλειστικά από την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η Larammos Grit Ltd λοιπόν είναι σε θέση να εγγυάται ότι όλες οι απαιτήσεις της Διαχείρισης Ποιότητας μπορούν να ικανοποιούνται απόλυτα και αμερόληπτα.